Jedná se o pojištění pro případ vzniku škody, kterou způsobil zaměstnanec při plnění pracovních povinností, které mu plynou z pracovního vztahu.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského právního předpisu.

Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích zaměstnavatele, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky.

Na rozdíl od "běžné občanské" odpovědnosti, která nám ukládá povinnost nahradit veškerou způsobenou škodu, výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání je omezena zákoníkem práce.

Zaměstnavatel může požadovat náhradu maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

Výjimku představují škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - tj. hodnotách svěřených na základě dohody o hmotné odpovědnosti (peníze, ceniny, zboží atd.), a škody způsobené ztrátou svěřených předmětů - tj. předmětů svěřených na základě písemného potvrzení (nářadí a nástroje, ochranné pracovní prostředky, mobilní telefony, notebooky apod.). Zaměstnavatel je oprávněn požadovat náhradu veškeré takto způsobené škody.
 
Chci se dozvědět bližší informace o tomto produktu.
Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT se s Vámi spojí a sjedná s Vámi pojištění.

Kontaktní osoba:
Iveta Micková
tel: +420 227 200 158
mobil: +420 739 343 733
email: iveta.mickova@respect.cz

 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli - detailní informace

  Jedná se o pojištění pro případ vzniku škody, kterou způsobil zaměstnanec při plnění pracovních povinností, které mu plynou z pracovního vztahu.

  Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského právního předpisu.

  Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích zaměstnavatele, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky.

  Na rozdíl od "běžné občanské" odpovědnosti, která nám ukládá povinnost nahradit veškerou způsobenou škodu, výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání je omezena zákoníkem práce.

  Zaměstnavatel může požadovat náhradu maximálně ve výši 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku.

  Výjimku představují škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - tj. hodnotách svěřených na základě dohody o hmotné odpovědnosti (peníze, ceniny, zboží atd.), a škody způsobené ztrátou svěřených předmětů - tj. předmětů svěřených na základě písemného potvrzení (nářadí a nástroje, ochranné pracovní prostředky, mobilní telefony, notebooky apod.). Zaměstnavatel je oprávněn požadovat náhradu veškeré takto způsobené škody.

  Předpoklady vzniku škody z odpovědnosti zaměstnance:

  • zavinění je nezbytnou a často opomíjenou skutečností, bez prokázání zavinění nelze po zaměstnanci požadovat náhradu škody
  • vznik škody
  • porušení povinnosti
  • příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právní povinnosti a zaviněním

  Omezení odpovědnosti za škodu:

  • zaměstnanec odpovídá za škodu do výše 4.5 násobku průměrného platu
  • vyjma případů tzv. hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za věci, které převzal proti podpisu
  • zaměstnanec odpovídá v rámci uvedených limitů jen za tzv. skutečnou škodu – zohledňuje se opotřebení věci

  Předpoklady vzniku práva na plnění pojišťovny:

  • existence pojištění odpovědnosti
  • existence odpovědnosti za škodu, t.j. prokázaní povinnosti nahradit škodu zaměstnavatelem
  • nejedná se o škodu uvedenou ve výlukách
  • doložení všech potřebných dokladů
  • splnění všech dalších podmínek, se kterými je spojen vznik práva na pojistné plnění

  Výluky (pojištění se nevztahuje na škody vzniklé):

  • při činnosti konané na základě dohody o provedení práce
  • škodou způsobenou úmyslně
  • po požití alkoholu nebo po aplikaci psychotropních látek
  • vyrobením zmetku
  • schodkem na svěřených hodnotách
  • zaplacením majetkové sankce
  • na pneumatikách, discích kol s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené policií
  • zanedbáním předepsané obsluhy a údržby

  Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT se s Vámi spojí a sjedná s Vámi pojištění.

  Kontaktní osoba:
  Iveta Micková
  tel: +420 227 200 158
  mobil: +420 739 343 733
  email: iveta.mickova@respect.cz

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.